Ugrás a tartalomra

1. Szent József ünnepe van

2015. 05. 01., p - 12:30

Szent József liturgikus emléknapját Sopronkőhidán ünnepeltük. Erdő Péter bíboros Márfi Gyula érsekkel és az ország különböző részeiből érkezett paptestvérekkel közösen szentmisét mutatott be a fegyház kápolnájában. Rövid konferencia és a Mindszenty-emléktábla megkoszorúzása zárta az immár hagyományos ünnepi programot. Erdő Péter bíboros a napi evangéliumhoz kapcsolódva párhuzamba állította Szent József és Mindszenty bíboros alakját. Szent József életét a gondoskodó szeretet és az Isten iránti alázat jellemezte. Isten tervét akarta szolgálni akkor is, ha ennek a tervnek nem ő állt a középpontjában. Ez a gondoskodó szeretet Mindszenty József életét is végigkísérte. Emberi jószívűségéből is következett ez, ugyanakkor jelen volt benne az Isten titka és terve iránti felelősségérzet is. Az aggodalom vezette,hogy megszólaljon a pusztulás és az erőszak nyomait látva az országban.

Miért foglalkoznak a katolikus püspökök népük olyan ügyeivel, amelyek nem kimondottan vallási jellegűek? A világnézet, a vallás a gyakorlatban is következményekkel jár, eligazítást kell adnia az emberek életéhez. Tehát nem elsősorban a püspök ad eligazítást a társadalomnak, hanem a vallás ad eligazítást az embernek.

A püspök szerepe a tanúságtétel és a hit örökségének alkalmazása a konkrét körülmények között.
Mindszenty bíboros osztozott Szent József küldetésében azáltal is, hogy sok nagy eseményben nemfőszereplőként határozta meg a dolgok folyását, hanem mintegy alázattal elfogadta a helyzetet,
amelybe hite és hűsége miatt került. Végrendeletében maga vall erről, amikor megjegyzi, hogy a prímási kinevezést abban a tudatban vállalta, hogy olyan emberre van szükség, aki majd fogságot és gyalázatot visel. A hercegprímás Szent Józsefet követte gondoskodó szeretetével. Bízunk benne, hogy a Mennyei Atya házában ma is szeretettel imádkozik népünkért, egyházunkért.

Az idézetek forrása: Magyar Kurír Erdő Péter bíboros szentbeszéde meghallgatható:
https://www.esztergomi-ersekseg.hu/?fm=23&op=korabbi_videok&min=55

Mindszenty bíboros névnapját a veszprémi Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban is megünnepeltük. A Várhegyen összegyűlt közösség előtt Márfi Gyula érsek jelenlétében tovább elmélkedtük a kőhidai homília főbb gondolatait. Göröngyös út vezette Mindszenty bíborost az életszentségre és a XX. század viszontagságai között lett a magyar történelem jeles személyisége. Ez a két vonatkozás nála az egyházhűségben és a hazaszeretetben fonódott össze, szinte elválaszthatatlanul. A veszprémi püspöki szolgálat és a vele járó fogság hűségének első nagy róbatétele, személyes kálváriájának első fontos állomása volt.

Nemcsak a név, de a választott védőszent is kötelez, meghatározhat sok mindent az életünkben, amit a mi jó szüleink megéreznek akkor, amikor nekünk nevet választanak. Szent József és Mindszenty József életútja között Veszprémben is a hasonlatosságokat kerestünk. Mindkettejük életét rövid aktív időszakok jellemzik. Szent Józseffel csak a születéstörténetben, és Krisztus csendes és alig megismerhető családi életében találkozunk. Mindszenty atyának is szinte csak a rövid püspöki, érseki, 6-os és emigrációs időszakát ismerjük, még a negyed évszázados hihetetlenül aktív zalaegerszegi időszak is kicsit homályban marad.

Közös vonás mindkettejük háttérbe húzódása is. Szent József a Szent Család képein hátul áll, ortodox templomokban a lehető legmesszebb az Édesanyától és Szent Fiától, jelezve, hogy nem valódi, csak nevelőapja volt az Úr Jézusnak. Mindszenty bíboros életének nagy részét és jelentőségét is a csendes, engesztelő évtizedek adják: börtönévei, követségi félrabsága, száműzetése. Ám ezek a háttérszerepek nagyon fontosak a kegyelmi életben és az üdvösség rendjében, sokkal fontosabbak, mint a nagy hatású, hősies cselekedetek.

A rendszerváltozás óta Magyarországon évről évre, mint egy mozaikot rakjuk össze Mindszenty bíboros gazdag lelki-szellemi örökségét. A fiatal papét, akinek hívei mellett gondja volt az I. világháború áldozataira, hadifoglyokra, özvegyekre és árvákra. A zalaegerszegi plébánosét, aki elképzelhetetlen munkabírással szolgálta a rábízott közösség vallási, kulturális és mindennapi életét, boldogulását.

Szívesen emlékezünk rá veszprémi püspökként, ahogy püspöktársaival közösen az életét kockáztatva kiállt a Dunántúl megmentéséért, és ezért nyilas fogságot viselt. Látjuk esztergomi érsekként, ahogy védte Egyháza és népe szabadságát az újabb szélsőségek ellen, amiért lejáratást, kínzatást, kommunista börtönt és számkivetést kellett elszenvednie. Végül nagyon idős bíborosként, ahogy kereszténységében és magyarságában megerősítette a számkivetett magyar közösségeket.

A felsorolt érdemek közül egy is elég volna ahhoz, hogy nemzeti hősként tekintsünk rá. A MindszentyAlapítvány számára ez is nagyon fontos, de ennél még fontosabb életszentségének az öröksége és a szenttéavatási eljárás megtisztelő feladata. Nagyon érdekes látni, ahogy az életszentség egyéni és közösségi vonzereje meghaladja a nemzeti hős példaértékét. A szentek élete mindig közelebb hajol hozzánk és közelebb enged bennünket, ezáltal sokkal követhetőbb példát mutat számunkra.

Szent József nem csak Mindszenty József, de az egész Anyaszentegyház védőszentje. Örömteli ez az egybeesés, ez a kegyelmi találkozás, mert az Egymillió Imádkozó és Engesztelő Magyar hűsége és imádsága éppen arra irányul, hogy Egyházunk a hercegprímást mielőbb a boldogok és szentek sorába iktassa.

 

Teljes tartalom megtekintése