Ugrás a tartalomra

Tiszteletreméltó Marton Boldizsár (Marcell atya)

Égi születésnapja: 1966. május 29.

Marcell atya, polgári néven Marton Boldizsár, 1887. szeptember 9-én született Zalakomár községben. A gimnáziumot Keszthelyen és Nagyszombatban végezte, ezekben az években ismerte fel életében először Isten szeretetét. Egyetemi évei alatt a kor divatos ideológiáinak hatása alá kerülve elvesztette hitét és hosszú éveken át nem járult a szentségekhez. Megszerezve a magyar-latin-görög nyelvszakos tanári diplomát, Petrozsényban, majd Zalaegerszegen tanított, ugyanabban a gimnáziumban, ahol Mindszenty József volt a hittantanár. Hosszú és mély barátságuk erre az időszakra nyúlik vissza.

Tiszteletreméltó Marton Boldizsár (Marcell atya)

 

Az I. világháború alatt önként jelentkezett frontszolgálatra egy fiatalabb, de kétgyermekes tanárkollégája helyett. A háború után hosszú megtérési folyamaton ment keresztül, amelynek eredményeként a gondviselés és a Szűzanya kegyelméből gyakorló keresztény, a lelki életben elmélyült és életszentségre törekvő férfi lett belőle. Szerzetesi hivatását felismerve 1925-ben kérte felvételét a Sarutlan Karmelita Rendbe. 1930-ban pappá szentelték, elöljárói a győri noviciátusba helyezték, ahol tizenhárom évig töltötte be a magiszteri tisztet. A növendékeket saját példaadásával és igaz atyai szeretettel nevelte. 1943-ban Budapestre helyezték, az évtized második felére már országszerte híres prédikátorrá és gyóntatóvá vált. Lelki gyermekei közé tartozott Boldog Apor Vilmos győri püspök és régi jó barátja, Mindszenty József hercegprímás is. A bíboros amerikai követségi tartózkodása idején Marcell atya járt be hozzá gyóntatni. Feljegyzések szerint 1933-ban vagy 1934-ben tartott székesfehérvári lelkigyakorlata az akkor érettségi előtt álló Kaszap Istvánra is nagy hatást gyakorolt.

Budapest gyóntatója volt, az igényes lelki vezetésre vágyók órákat vártak, hogy Marcell atyánál vigasztalást találjanak. Az elismert hitszónokot hallgatói, barátai és lelki gyermekei szentéletű szerzetesnek tartották. Elöljárói és rendtársai óhajára papírra vetette a „Kolostori iskola a Kármelen” c. írását. Ez nem volt más, mint saját lelki életének leírása, az imádság mély értelme, amelyre a rend növendékeit is tanította. Megírta hivatása történetét is, ebből világosan ki lehet olvasni mély Mária-tiszteletét, amely egész életén át elkísérte. Lelki életének mélységét megismerhetjük írásaiból és költeményeiből, szemlélődő lelkület csendül ki minden szavából és egész magatartásából. Derűt és vidámságot sugárzott, betegségében is megtartotta ezeket a tulajdonságokat.

1950-ben, a rendek feloszlatása után Marcell atya az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozással, Isten szeretetének tanújaként élt. Az ateista rendszer hatalomgyakorlói megfigyelés alatt tartották, és eltiltották a nyilvános gyóntatástól. Mindezek ellenére élő hite, megingathatatlan reménye és a Szűzanya iránti határtalan bizalma nagyon sokaknak jelentett támaszt és lelki vigaszt, akik hitükért üldöztetést szenvedtek. Súlyos betegségét, az ezzel járó testi szenvedést alázattal elfogadta Isten kezéből. 1966. május 29-én halt meg, majd földi maradványait Győrbe vitték és ott a karmeliták templomában temették el. 2007. augusztus 18. óta sírhelye a budapesti karmelita templomban található.

1973-ban Mindszenty József bíboros hivatalos levélben fordult a karmelita rend egyetemes káptalanjához, hogy Marcell atya boldoggáavatási eljárásának rendkívüli elindítását kérelmezze, mivel a rendes eljárás szabályainak betartásával erre Magyarországon nem kerülhetett sor. A rendfőnökség 1975-ben engedélyezte az eljárás megindítását, de ekkor még csak titokban gyűjthették a tanúvallomásokat, a tartományfőnökség csak 1990-ben dönthetett az eljárás bevezetéséről.

 

Protokollszám: 2323

Egyházmegyei eljárás

Illetékes egyházmegye: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Illetékes főpásztor: Paskai László bíboros, Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
Posztulátor: Szőke János SDB
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása: 1993. augusztus 20. – 2001. december 21.

Szentszéki eljárás

Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése: 2005. október 28.
Hősies erénygyakorlásának pápai elismerése: 2013. december 9.
Közbenjárására történt csoda pápai elismerése:

 

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!          

Mennyei Atyánk, te elrejtetted országod titkait a nagyok és okosok elől, de kinyilatkoztattad azokat a kicsinyeknek; te csodálatos dolgokat műveltél a Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya életében.
Ő a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetedben szilárdan hitt, megtapasztalta azt a Szentlélek kiáradásában, s teljesen Rád hagyatkozott a Boldogságos Szűz Mária, a Szépszeretet Anyja által.
Az élet megpróbáltatásaiban így vált a reménység tanújává és a Te szereteted hirdetőjévé, aki mindenkit, kivétel nélkül, szeretett.
Kérünk, hogy dicsőítsd meg őt a földön is, és nyilvánítsd ki benne szereteted hatalmát és irgalmad nagyságát. Közbenjárására add meg nekünk mindazokat a kegyelmeket,
amelyeket – a Te akaratod szerint – alázattal kérünk. Ámen.

(Forrás: https://www.karmelitarend.hu)

 

Az imameghallgatások kegyelmét a következő címre kérjük eljuttatni:

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal
1014 Budapest, Úri u. 62.

 

További információk:

https://www.karmelitarend.hu