Ugrás a tartalomra

Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

Hivatalos emléknapja: május 23.

Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron, sokgyermekes családban. Édesapja korán meghalt, kiváló neveltetését mélyen vallásos édesanyjának köszönhette. Papi hivatása már nagyon korán jelentkezett.
A középiskola befejezése előtt azt kérte édesanyjától karácsonyi ajándékként, hogy az érettségi után azonnal beléphessen a szemináriumba. 1910-ben kezdte meg innsbrucki tanulmányait. Lelkiségét tükrözik egy 1914-es lelkigyakorlat alkalmával feljegyzett gondolatai: Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság: boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.”

Boldog Apor Vilmos

 

1915. augusztus 24-én szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává, ahol nagybátyja, Széchenyi Miklós volt a püspök. Első kápláni helye Gyula volt, majd néhány hónapig katonalelkészi szolgálatot teljesített. Nagyon fiatalon, 26 éves korában lett plébános Gyulán, ahol 23 évig szolgálta a híveket. Plébánossága idejére esik a Tanácsköztársaság 133 napos terrorja, a trianoni békeszerződés aláírásának súlyos következményei, a II. világháború kitörése, illetve a szociális, karitatív szolgálat megerősödése, a népmissziók fellendülése és az 1938. évi XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus.

1941 februárjában XII. Piusz pápa nevezte ki győri püspökké, az egyházmegye 72. főpásztoraként március 2-án kezdte meg szolgálatát. Lelkipásztori programját így fogalmazta meg: A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.” Püspökként is folytatta a plébánosként elkezdett szociális és karitatív tevékenységét, pártolta a földosztást.
A zsidóüldözés idején aktívan fellépett az üldözöttek védelmében, minden kapcsolatát mozgósította a menedékért hozzá folyamodók érdekében: a püspöki birtokok, szerzetesházak, kórházak befogadták a rászorultakat. Egyéniségét közvetlenség. kedvesség jellemezte. Híveiért áldozta életét 1945 nagypéntekjén, mikor az erőszakoskodó szovjet-orosz katonák elől a Püspökvár pincéjébe menekült nők testi épségét védelmezve kereszt alakban halálos lövések érték.

Halála után gyóntatója kérte az egyházmegye kormányzását átvevő káptalani helynököt, hogy azonnal indítsa meg szenttéavatási eljárását. A vizsgálat 1946-ban megindult, de a történelmi körülmények folytán 1949-ben félbeszakadt és csak 1989-ben nyílt lehetőség a folytatására. Az újraindult eljárás érdekessége, hogy az ún. Positio egyik példányát 1997-ben közvetlenül II. János Pál pápának nyújtották át a szentatya győri látogatása alkalmával, amikor a vértanú püspök sírjánál imádkozott. 


 

Protokollszáma: 1770

Egyházmegyei eljárás

Illetékes egyházmegye: Győri Püspökség
Illetékes főpásztor: Pataky Kornél megyés püspök, Pápai Lajos megyés püspök
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása: 1989–1990

Szentszéki eljárás

Posztulátor: Németh László
Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése: 1991. május 31.
A vértanúság pápai elismerése: 1997. július 7.

Boldoggá avatása: 1997. november 9., Róma

 

Imádkozzunk szentté avatásáért!

Hivatalos miseimádság (a szentmise első könyörgése)

Istenünk, te Boldog Apor Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy szent akaratodhoz mindig hűségesek legyünk, és testvéreink üdvösségén fáradhatatlanul munkálkodjunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

 

Ima szentté avatásáért

Mindenható örök Isten!
A te szolgád, Boldog Vilmos püspök életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját. Kérünk, Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai Egyházunknak, az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.
Dicsőítsd meg, Istenünk, Boldog Apor Vilmos szolgádat azzal, hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol mindörökké.
Ámen.

(Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-apor-vilmos-unnepe-gyorben)

 

Az imameghallgatások kegyelmét kérjük a következő címen közölni:

Egyházmegyei Hivatal
9021 Győr, Káptalandomb 5.

 

További információk:

https://www.katolikus.hu/szentek/apor.html

https://gyor.egyhazmegye.hu/egyhazmegyenk/tortenet/boldog-apor-vilmos-puspok