Ugrás a tartalomra

Főpásztori kinevezésének hivatalos esztergomi közlése

Mindszenty

Istennek hála, megszűnt az ősi esztergomi főegyházmegye árvasága. Van új főpásztorunk, van atyánk, van a magyar katolicizmusnak feje, van az országnak hercegprímása.

XII. Pius pápa Őszentsége az esztergomi érseki székre, mely egyben prímási is, kinevezni kegyeskedett

MINDSZENTY JÓZSEF
veszprémi püspök urat.

Folyó évi március 31-i körlevelemben ezt írtam: „Adja az Úr, hogy főegyházmegyénk kormányzatát mielőbb átadhassam új főpásztorunknak, aki után vágyakozunk, akit szeretettel várunk és akinek eljöveteléért imádkozni fogunk.” Imádságunk meghallgatást, vágyakozásunk teljesülést nyert és most a várakozás nehéz ideje alatt felfokozott szeretettel sietünk új főpásztorunk elé.

A kinevezés örvendetes hírének jelen hivatalos közlésekor nyomban új főpásztorunk elé viszem a főegyházmegye összes papjai és hívei nevében és részéről a hódoló tiszteletet, a gyermeki szeretetet, az őszinte engedelmességi készséget. Ragaszkodó és követő fiai és gyermekei kívánunk lenni és leszünk mindnyájan.

Bizalommal kérjük, fogadjon minket atyai szeretetébe, szeressen minket úgy, miként szerette volt plébániai híveit, akik között az Isten országának kiépítéséért lankadatlanul és rendíthetetlenül dolgozott, küzdött, miként szerette veszprémi papjait és híveit, akik között a legsúlyosabb időkben fáradhatatlanul és minden nehézséget leküzdve járt-kelt, hirdetvén az üdvös tanítást, szüntelenül hintvén a buzdítás és vigasztalás igéit és cselekedvén a jót.

Ennek az üdvös főpásztori munkának folytatásában erőszakos elhurcolással, jogtalan és igazságtalan fogságba vetéssel akarták akadályozni, de célt nem értek, mert míg ez a kegyetlen és gyászos cselekedet örök szégyene marad a hatalom akkori gyakorlóinak, addig minden szónál hatásosabb intelem és lelkesítés volt az együtt érző papok és hívek számára messze túl a veszprémi egyházmegyén kívül is.

Isten hozza mielőbb ősi székhelyére új főpásztorunkat! Imádságainkkal mindig mellette leszünk és ostromolni fogjuk a Mindenhatót, hogy nehéz munkálkodásában a legbőségesebb kegyelmeivel kísérje.

 

A legkegyelmesebb kinevezés kapcsán a következő intézkedéseket teszem:

1. A főpásztor kinevezéséért f. é. március 31-én elrendelt megemlékezés a szentmisében és imádság a szentmisék végén természetszerűen elmarad.

2. Az új főpásztor kinevezése a legközelebbi vasárnapon az összes plébániatemplomban a főistentisztelet alkalmával a híveknek ünnepélyesen kihirdetendő és hálaadásul Te Deum tartandó. A helyi hatóságok erre az istentiszteletre meghívandók.

3. A kihirdetést megelőző napon az esti harangszó előtt félóráig meghúzandók a templomok harangjai, hogy ércnyelvükkel hirdessék a főegyházmegye örömét.

4. Az összes katolikus iskolában mielőbb iskolai ünnepély tartandó, amelyen a kinevezés örvendetes tényének méltatása mellett az iskolai ifjúság a főpásztor iránti szeretetre buzdítandó és nevelendő.

5. A székfoglalástól kezdve a főegyházmegye területén miséző minden pap minden szentmisében a szentmise canonjában pro antistite nostro Josepho szavak befoglalásával köteles megemlékezni az új főpásztorról.

Esztergom, 1945. szeptember 17-én.

Dr. Drahos János
káptalani helytartó

 

(Esztergomi Prímási Levéltár, Circulares, 2900/1945. sz.)