Ugrás a tartalomra

Boldog Batthyány-Strattman László családapa

Hivatalos emléknapja: január 22.

Batthyány László az őseit a honfoglalás koráig visszavezető család sarjaként 1870. október 28-án született Dunakilitin. Gimnáziumi tanulmányait Kalksburgban a jezsuitáknál kezdte, Kalocsán folytatta, majd Ungváron szerezte meg érettségi bizonyítványát. Felsőfokú tanulmányait a bécsi Gazdasági Akadémián és a Rudolphiana Tudományegyetemen folytatta. 1896-ban bölcsész-, majd 1900-ban orvosdoktorrá avatták.

Boldog Batthyány Strattmann lászló

 

1901-ben az atyjától kapott köpcsényi uradalom kastélya mellett húsz-, később harmincágyas kórházat rendezett be szegény betegek számára. Kórházat létesített a körmendi kastélyában is, s kora legmodernebb gyógyászati eszközeivel szerelte föl, sőt maga is készített ilyen eszközöket. Elsősorban szemműtéteket végzett. A szegényeket ingyen kezelte, látta el orvossággal, a nincsteleneket pedig ruhával és pénzzel is támogatta, naponta 60-100 beteget kezelt. A körmendi kórházban 1921-től évenként általában ötezer beteget látott el, a szükséges kórházi személyzet javadalmazását saját vagyonából fedezte.
A páciensek testi egészsége mellett szívén viselte azok lelki jóllétét is, az operációk alkalmával velük együtt fohászkodott azért, hogy Isten áldása kísérje munkáját. Gyakran hangoztatta: ő csak a műtétet végzi, a gyógyulást Isten adja, ő csupán eszköz Isten kezében. A betegek távozásakor mindenkinek a kezébe nyomott egy-egy szentképet vagy valamilyen lelki olvasmányt tartalmazó füzetet.

1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnővel, akiben valódi társra talált, munkájában is hitvese volt a legfőbb segítője. Tizenhárom gyermeknek adtak életet, otthonukban Krisztus szeretetparancsa volt a legfőbb törvény és a családtagok boldogságának forrása. Életük mindennapos része volt a szentmisehallgatás, a közös imádkozás, a jócselekedetek végzése. Batthyány László 1907-től haláláig naponta elimádkozta latinul Szűz Mária kis zsolozsmáját, este rózsafüzért imádkozott. 1916-ban feleségével, Ödön fiával és sógornőjével (Coreth Lilivel, aki később bencés apáca lett) belépett a ferences harmadrendbe.

1929-ben súlyos, rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála és beutalták a bécsi Löw-szanatóriumba. 14 hónapig küzdött a betegséggel, mindvégig Isten jóságába vetett töretlen bizalommal. Borzalmas fájdalmai ellenére látogatóit szívesen és örömmel fogadta, hősies magatartása mindenkire nagy hatással volt, hitükben erősítette a körülötte levőket. 1931. január 22-én halt meg, előtte egy nappal ezt kérte családjától: „Vigyetek ki az erkélyre, hogy onnan kiálthassam a világba, milyen jó is az Isten!”

Ezután a holttestét Körmendre szállították, ahol a kastély kápolnájában ravatalozták fel. Gyógyult betegei és szegényei három napon át végeláthatatlan sorokban vonultak el koporsója előtt, és hangosan zokogva megvallották: a herceg úr szent volt. Holttestét Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltban helyezték nyugalomra.

Halála után egyre nőtt az iránta való tisztelet, és sokan imádkoztak az ő közbenjárásáért. Boldoggáavatási eljárását – a hívek sokaságának óhaját teljesítve – 1944. augusztus 30-án a bécsi érsek és egyidejűleg a szombathelyi püspök indították el.

A háború után – a sajátos körülmények miatt – a boldoggáavatási eljárás hosszabb időre megszakadt, majd 1987-től folytatódott tovább, de most már az eisenstadti és a szombathelyi egyházmegyék közös kezdeményezésére.

 

Protokollszám: 1206

Egyházmegyei eljárás                                                         

Illetékes egyházmegye: Szombathelyi Püspökség/Diozösen Eisenstadt
Illetékes főpásztor: Konkoly István megyéspüspök és László István megyéspüspök
Posztulátor: Németh László
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása: 1987

Szentszéki eljárás

Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése: 1988. június 17.
Hősies erénygyakorlásának pápai elismerése: 1992. július 11.
Közbenjárására történt csoda pápai elismerése: 2002. július 5.

Boldoggá avatása: 2003. március 23., Róma

Imádkozzunk szentté avatásáért!     

Hivatalos miseimádság (a szentmise első könyörgése)

Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal ajándékoztad meg, hogy a  szegényeken és betegeken segítsen, családja iránt pedig a hűséget és a szeretetet gyakorolja. Az ő közbenjárására add, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek mi is segítségére legyünk, és éltünk folyamán minden  körülmények között állhatatosan szolgáljunk neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

 

Az imameghallgatások kegyelmét e következő címre kérjük eljuttatni:

Egyházmegyei Hatóság, 9701 Szombathely, Pf. 41.

 

További információk:

https://www.katolikus.hu/szentek/szent221.html

https://www.martinus.hu/